Betaling en verzending

Prijzen en betaalmethode

 • De prijzen van de Producten worden vermeld op de Website en in de Winkel. De prijzen voor de Producten kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd, maar wijzigingen zullen geen invloed hebben op een geplaatste Bestelling.
 • De prijs van een Product is in euro’s, inclusief BTW maar exclusief eventuele leveringskosten of andere bijkomende kosten. De leveringskosten en/of eventuele andere bijkomende kosten worden vermeld vóór de bevestiging van de Bestelling door de Klant.
 • Gedurende de geldigheidsduur zoals vermeld in het aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 • De Klant dient de betalingen aan Franky Amsterdam te voldoen op de wijze zoals in de bestelprocedure op de Website aangegeven betaalmethoden. Franky Amsterdam biedt de Klant verschillende betaalmethoden aan:
  – Betaling door middel van elektronische betaling (iDeal);
  – Betaling met een creditcard (Mastercard/Visa);
  – Betaling met Maestro;
  – Betaling met Klarna;
  – Betaling met Paypal; en
  – Betaling met Bancontact.
 • Indien de bestelling wordt betaald via Klarna zijn de Algemene Voorwaarden van Klarna van toepassing (https://www.klarna.com/nl/voorwaarden/).
 • Indien de Klant enig verschuldigd bedrag niet tijdig betaalt, is de Klant, nadat hij/zij door Franky Amsterdam is gewezen op de te late betaling en Franky Amsterdam de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn/haar betalingsverplichtingen te voldoen, en betaling binnen deze termijn van 14 dagen uitblijft, de wettelijke rente verschuldigd vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening conform artikel 6:119 BW.
 • Franky Amsterdam is gerechtigd de daaruit voortvloeiende gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan de Klant in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de Klant in verzuim is en worden gesteld op 15% (vijftien procent) van de vordering met een minimum van EUR 150 (honderdvijftig euro).

Verzending 

 • De Producten worden geleverd op het door de Klant opgegeven adres. Onjuistheden in het adres zijn voor rekening en risico van de Klant.
 • Geen rechten kunnen worden ontleend aan de op de Website vermelde leveringstermijn. De opgegeven levertijd is een indicatie. Indien de levering van het Product niet binnen de vermelde leveringstermijn kan worden uitgevoerd, zal Franky Amsterdam de Klant hiervan onverwijld op de hoogte stellen.
 • Indien een Product niet meer leverbaar is, zal Franky Amsterdam de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en een vervangend Product aanbieden. De Klant heeft in dat geval het recht de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 • Franky Amsterdam is niet aansprakelijk voor gebreken die na aflevering van de Producten ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van aanpassingen die de Klant of een derde aan de geleverde Producten heeft aangebracht.